direct naar inhoud van 3.3 Natuur
Plan: wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00077-0001

3.3 Natuur

In de toelichting van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West is (in paragraaf 4.9) ingegaan op diverse ecologische aspecten van het bestemmingsplan. Daarbij is onder andere ingegaan op flora en fauna (en de van toepassing zijnde Flora- en faunawet) en op de Natuurbeschermingswet 1998 die hier van toepassing is, omdat het project Waterfont grenst aan en gedeeltelijk is gelegen binnen het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Dit Natura 2000-gebied is definitief aangewezen op 23 december 2009. De grens van het Natura 2000-gebied loopt door het plangebied van het bestemmingsplan en van dit wijzigingsplan.

Bij ontwikkelingen in en nabij een Natura 2000-gebied moet ervoor worden gewaakt dat de aanwezige natuurwaarden in het Natura 2000-gebied niet worden geschaad. Voor activiteiten met een mogelijk effect op deze gebieden is toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.
Natura 2000-gebieden mogen geen schadelijke gevolgen ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten (op zichzelf of in combinatie met andere plannen en projecten) de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen, niet significant negatief mogen beïnvloeden. Om dat te waarborgen is in 2009 een zogenoemde 'passende beoordeling' uitgevoerd van het volledige project Waterfront, op basis van het toen geldende ruimtelijke ontwerp.

In de passende beoordeling van het volledige project Waterfront is onder meer vastgesteld:
'De onderdelen van het Project Waterfront die betrekking hebben op landaanwinning en drooglegging van oppervlaktewater hebben negatieve effecten op leefgebied en kwaliteit ervan voor enkele soorten watervogels. De omvang van met name de verstorende effecten van de toename van recreatief vaarverkeer zijn niet precies te voorspellen. Echter, doordat er, als onderdeel van het project Waterfront, twee substantiële vogelrustgebieden gerealiseerd worden, kan op voorhand een effect uitgesloten worden, omdat de vogels op drukke (onrustige) dagen in de directe omgeving kunnen uitwijken. Dit, in samenhang met enkele andere maatregelen zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, de verbetering van de waterkwaliteit en de verondieping van enkele oevers, biedt de garantie dat het project Waterfront neutrale of zelfs positieve effecten heeft voor watervogels. Derhalve is het totale effect van het Waterfront neutraal of positief voor watervogels en zijn geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de aangewezen soorten te verwachten.'

Voor de passende beoordeling is destijds uitgegaan van een ontwerp van het project Waterfront waarbij het strandeiland gedeeltelijk binnen het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren was geprojecteerd. Door dit wijzigingsplan wordt het bestemmingsplan zodanig aangepast dat het strandeiland geheel buiten het Natura 2000-gebied wordt gesitueerd. Mocht er al sprake zijn van negatieve effecten, dan worden die door deze aanpassing zodanig gereduceerd, dat het verkleinde strandeiland kan worden aangelegd voordat de rustgebieden worden gerealiseerd.

In het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West zijn beperkingen gesteld aan de toelaatbaarheid van activiteiten op het strandeiland die zouden kunnen leiden tot verstoring van watervogels in het Wolderwijd. Om die reden is in artikel 10 van de regels van het bestemmingsplan bepaald dat evenementen op het strandeiland alleen kunnen worden toegestaan in de periode tussen 1 april en 1 september. Buiten die periode zouden evenementen tot verstoring kunnen leiden. In het bestemmingsplan is tevens bepaald dat gebouwen ten behoeve van horeca uitsluitend mogen worden gerealiseerd binnen een vlak met de aanduiding 'horeca'. De begrenzing van dit vlak ligt op een afstand van ten minste 100 m van de grens van het Natura 2000-gebied (zie ook bijlage 5 bij het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West, punt 4.22).
Het voorliggende wijzigingsplan brengt in de genoemde beperkingen geen verandering.

Opmerking

In het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West is het gedeelte van het plangebied dat deel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren mede bestemd als 'Waarde - Natuur' (dubbelbestemming). Gebleken is dat de begrenzing van die dubbelbestemming niet exact samenvalt met de formele begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren; de grens van het Natura 2000-gebied ligt 12 à 16 m westelijk van de grens van de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur'. In het gewijzigde ontwerp van het strandeiland is uitgegaan van de juiste, door het ministerie van E.L&I aangegeven begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Als gevolg daarvan is een klein deel van het strandeiland binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur', maar wel buiten de juiste begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren gesitueerd. De juiste begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is aangegeven op een van de overzichtskaartjes in deze toelichting.