direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00077-0002

1.3 Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied van dit wijzigingsplan vigeert het bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid Boulevard-West'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Harderwijk op 10 juni 2010. In de regels van dat bestemmingsplan is de volgende wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 12.1):

  • a. Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het plan wijzigen in die zin dat aan de gronden met de bestemming 'Recreatie-Dagrecreatie', voor zover samenvallend met de dubbelbestemming 'Waarde - Natuur', de bestemming 'Water' wordt toegekend, indien en voor zover is aangetoond dat de functies behorend tot de bestemming 'Recreatie-Dagrecreatie' op een doelmatige wijze kunnen worden gerealiseerd.

  • b. Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet
    ruimtelijke ordening, het plan wijzigen in die zin dat aan de gronden met de bestemming 'Water', dan wel gedeelten daarvan, gelegen in het oostelijke deel van het plangebied, de bestemming 'Recreatie-Dagrecreatie', wordt toegekend, indien:
    • 1. gebruik is of wordt gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid onder a;
    • 2. de gronden die in de wijziging worden betrokken naar omvang overeenkomen, of nagenoeg overeenkomen, met de gronden die in de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld onder a. zijn of worden betrokken.

Met het voorliggende wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan deze wijzigingsbevoegdheid.
Het eerste deel van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 12 lid 1 sub a) maakt het mogelijk om het gedeelte van het strandeiland dat is gelegen binnen het Natura 2000-gebied te verkleinen of geheel te doen vervallen. Het tweede deel van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 12 lid 1 sub b) maakt het mogelijk om het gedeelte van het strandeiland dat is gelegen buiten het Natura 2000-gebied in maximaal dezelfde mate te vergroten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.WP00077-0002_0002.png"

Ligging van het plangebied (rode lijn) ten opzichte van de bestaande situatie. De gele lijn geeft de juiste begrenzing aan van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.WP00077-0002_0003.png"

Ligging van het plangebied (rode lijn) ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan