direct naar inhoud van Artikel 6 Kantoor
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

Artikel 6 Kantoor

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. wonen op de verdiepingen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • c. maatschappelijke voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • d. ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • e. onderdoorgang, ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
 • f. tuinen, erven en terreinen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. waterlopen, waterpartijen en waterbergingen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. voet- en fietspaden;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. verkeersvoorzieningen, waaronder afscheidingen, lichtmasten, verkeersborden, alsmede voorzieningen voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer.

Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen.

6.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat de ondergrondse parkeergarage buiten het bouwvlak mag worden gerealiseerd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' bedraagt het bebouwingspercentage niet meer dan het aangegeven percentage, met dien verstande dat waar geen bebouwingspercentage wordt gegeven het bebouwingspercentage 100% bedraagt;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' bedragen de goot- en bouwhoogten niet meer dan de aangegeven hoogten, dan wel de bestaande hoogten indien die meer bedragen;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient een vrije onderdoorgang met een minimale hoogte van 3 meter gehandhaafd te blijven;
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en nutsvoorzieningen, niet meer mag bedragen dan 6 m;
  • 2. erfafscheidingen voor de voorgevel geen grotere hoogte mogen hebben dan 1 m en voor het overige geen grotere hoogte mogen hebben dan 2 m;
  • 3. masten geen grotere hoogte mogen hebben dan 8 m.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen, met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebouwen, tot een maximum van 50 m² voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.