direct naar inhoud van 3.5 Welstandsbeleid
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

3.5 Welstandsbeleid

In de welstandsnota van Harderwijk wordt invulling gegeven aan de esthetische aspecten van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De welstandsnota gaat daarbij vooral in op de architectonische aspecten van bouwwerken, zoals massa, vorm, kleur- en materiaalgebruik en detaillering. In stedenbouwkundige zin spreekt de welstandsnota zich uit over de uitstraling en ligging van de bebouwing in relatie tot de omgeving. Binnen de welstandsnota wordt bij bouwkundige ingrepen onderscheid gemaakt naar verschillend type criteria: sneltoetscriteria, objectcriteria en gebiedsgerichte criteria.

De kleine bouwactiviteiten, zoals het plaatsen van een dakkapel, het bouwen van een aan- of uitbouw of het plaatsen van een erfafscheiding, zijn ofwel vergunningvrij of vallen binnen de sneltoetscriteria. Deze criteria zijn objectief bepaalbaar en kenbaar. Bij grotere bouwingrepen wordt teruggevallen op de gebiedsgerichte criteria of er zullen aparte beeldkwaliteitplannen worden gemaakt, die door vaststelling door de raad, onderdeel worden van de Harderwijkse welstandsnota.

De wijk Zeebuurt wordt omringt door de dragers N302 aan de oostzijde, Newtonweg en verkeersweg aan de zuidzijde, Selhorstweg aan de westzijde en de Burgemeester de Meesterstraat aan de noordzijde.

Voor bebouwingen aan de genoemde dragers gelden zwaardere welstandseisen, terwijl aanpassingen en verbouwingen in de binnen gebieden zich goed moeten voegen in de karakteristiek van de omgeving. Met de komst van de Wabo per 1 oktober 2010, gelden voor een groot deel van de reguliere bouwactiviteiten geen preventieve welstandstoetsing meer. Dat betekent dat vooral in de binnen gebieden zich ontwikkelingen kunnen voordoen, die de uitstraling en ligging van bebouwing in relatie tot de omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Voor dit plangebied zullen voornamelijk de Stadsdennenweg, de Laan 40-45, de Kampweg en de Landweg waar karakteristieke bebouwingen van de twintiger jaren liggen, het meest moeten ontgelden.

Er zijn twee ruimtelijke ontwikkelingen tegen het plangebied waarvoor aparte beeldkwaliteitplannen zijn opgesteld namelijk "de twee appartementgebouwen aan de Burgemeester de Meesterstraat" en het "herontwikkelingsgebied De Harder". Voor het overige gedeelte gelden de criteria zoals vervat in de welstandsnota van Harderwijk.