direct naar inhoud van 4.2 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

4.2 Cultuurhistorie en archeologie

4.2.1 Inleiding

In 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht geworden. In het kader hiervan dient een gemeente ruimtelijke planvorming te toetsen op archeologische waarden. Indien potentiële archeologische waarden worden verstoord, dient hier nader onderzoek naar te worden verricht. Naast bouwkundige monumenten zijn er ook aardkundige monumenten, natuurmonumenten en landschapsmonumenten.

4.2.2 Cultuurhistorie

In het plangebied bevinden zich vijf gemeentelijke monumenten.

De gemeentelijke monumenten hebben een plaatselijke betekenis. De gemeentelijke monumenten betreffen de panden Hogeweg 1 en 31, Hierdenseweg 44 en 46 en Stadsdennenweg 1.

Het pand Hogeweg 1 is een vrijstaand woonhuis uit 1916, bestaande uit één bouwlaag onder een samengestelde kap. De woning heeft invloeden uit de chaletstijl. Onder het hele huis loopt een souterrain.

De panden Hogeweg 31 en Stadsdennenweg 1 zijn vrijstaande burgerwoningen van één bouwlaag onder een steil zadeldak. De woningen zijn in 1933 en 1932 gebouwd naar een ontwerp van architect P.H. van Lonkhuyzen.

De panden Hierdenseweg 44 en 46 zijn eveneens vrijstaande burgerwoningen onder een steil zadeldak. Beide woningen zijn in 1932 aan elkaar gespiegeld gebouwd naar een ontwerp van architect F.N. Bultman.

De bescherming van deze monumenten is afdoende geregeld in de Monumentenwet en/of de monumentenverordening.

Vlak buiten het plangebied staat stellingmolen De Hoop aan de Vissershaven. Deze molen is een rijksmonument. De molenbiotoop strekt zich uit over het plangebied. In paragraaf 4.3 wordt hierop ingegaan.

4.2.3 Archeologie

In het plangebied zijn verschillende archeologische verwachtingswaarden aanwezig. Zo is voor de onbebouwde terreinen zoals erven en de openbare ruimte in de Stadstuinen langs de rand van de Binnenstad de kans op het aantreffen van archeologische waarden erg groot. Gestreefd wordt dan ook naar behoud in situ (op de locatie zelf). Langs de Burgemeester de Meesterstraat is de kans op het aantreffen van archeologische waarden laag. De rest van de wijk Zeebuurt heeft een middelhoge verwachtingswaarde.

Conform het archeologiebeleid zijn in het gebied met een hoge archeologische verwachting bodemingrepen met een omvang groter dan 50 m² en dieper dan 0,3 meter belast met een onderzoeksplicht. In het gebied met een middelhoge archeologische verwachting zijn bodemingrepen groter dan 1.000 m² en dieper dan 0,3 meter belast met een onderzoeksplicht. En voor het gebied met een lage archeologische verwachting geldt de onderzoeksplicht vanaf bodemingrepen groter dan 5.000 m² en dieper dan 0,3 meter. Dit gebeurt door het opleggen van een dubbelbestemming "Waarde archeologie" met bijbehorende bouwregels en de verplichting te beschikken over een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (aanlegvergunning).

Het voorliggende bestemmingsplan maakt, met uitzondering van de locaties die in de toekomst herontwikkeld gaan worden, geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die het verstoren van de ondergrond mogelijk maken. Om die reden is archeologisch onderzoek in het kader van dit bestemmingsplan achterwege gebleven. Mocht er toch een verstoring van de ondergrond van de herontwikkelingslocaties plaatsvinden, dan zal te zijner tijd een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit niet het geval is.