direct naar inhoud van 5.6 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

5.6 Archeologie en cultuurhistorie

5.6.1 Archeologie

In de wijk Zeebuurt was in de late middeleeuwen al sprake van hoven, ofwel tuinen die door de stadsbewoners werden gebruikt. Uit historische bronnen blijkt dat de ontwikkeling van het tuinencomplex al in de 15e eeuw op gang was gekomen. Binnen de stadstuinen zijn zeer waarschijnlijk ook de huisplaatsen van voormalige boerderijen te vinden. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 is het gebied de Tuinen, duidelijk waarneembaar.

Het oude straatpatroon zoals afgebeeld op de kaart van Jacob van Deventer is nu nog gedeeltelijk aanwezig en te herkennen. De Hogeweg, Korte Hogeweg, Landweg, Hierdenseweg, Stadsdennenweg, Laan 1940-1945 en Holzstraat zijn van oorsprong middeleeuws.

Op onbebouwde terreinen zoals erven en de openbare ruimte in de Stadstuinen langs de rand van de Binnenstad is de kans op het aantreffen van archeologische waarden erg groot. Gestreefd wordt dan ook naar behoud in situ (op de locatie zelf). Langs de Burgemeester de Meesterstraat is de kans op het aantreffen van archeologische waarden laag. De rest van de wijk Zeebuurt heeft een middelhoge verwachtingswaarde.
Het relevante archeologie en monumentenbeleid is reeds beschreven in paragraaf 3.4. Voor het
gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde is bij bodemingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 0,3 meter met een onderzoekplicht belast. Voor het gebied met een middelhoge verwachting geldt een onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 1.000 m2 en dieper dan 0,3 meter. Voor het gebied met een lage verwachtingswaarde geldt een onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 5.000 m2 en dieper dan 0,3 meter. Dit gebeurt door het opleggen van een dubbelbestemming 'waarde - archeologie' met bijbehorende bouwregels en de verplichting te beschikken over een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00051-0001_0010.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00051-0001_0011.jpg"

5.6.2 Monumenten

In het plangebied bevinden zich vijf gemeentelijke monumenten. Deze monumenten worden afdoende beschermd door de gemeentelijk monumentverordening.

5.6.3 Molenbiotoop

In paragraaf 4.3 is de molenbiotoop uitvoerig beschreven. Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die de molenbiotoop aantasten. De bestaande bouwhoogten blijven gehandhaafd. Eventuele nieuwe ontwikkelingen mogen de bestaande bouwhoogten van 10 meter niet overschrijden. De toestroom en afvoer van de wind tot molen De Hoop blijft dan ook ongewijzgid ten opzichte van de huidige situatie. De molen kan op een adequate wijze blijven functioneren.