direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Zeebuurt 2011
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0001

8.2 Vooroverleg

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet in het kader van het overleg als bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening overleg worden gepleegd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Het voorontwerpbestemmingsplan "Zeebuurt 2011" zal aan de daartoe aangewezen instanties worden toegezonden. De overlegreacties en de beantwoording daarvan zullen te zijner tijd in bijlage 2 van deze toelichting worden opgenomen. Tevens zal dan worden vermeld of de overlegreacties aanleiding geven om het voorliggende bestemmingsplan aan te passen.

Deze paragraaf zal na afloop van het vooroverleg verder worden ingevuld.