direct naar inhoud van Artikel 3 Detailhandel
Plan: Zeebuurt 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0002

Artikel 3 Detailhandel

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel op de begane grond, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - verdieping 1' ook detailhandel op de eerste verdieping is toegestaan;
 • b. wonen op de begane grond en de verdiepingen;
 • c. horeca op de begane grond uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2' en in de categorie├źn 1 en 2 die in bijlage 1 'Staat van horeca-activiteiten' zijn opgenomen;
 • d. uitsluitend een tuincentrum, ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum';
 • e. wonen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • f. tuinen, erven en terreinen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. waterlopen, waterpartijen en waterbergingen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. parkeervoorzieningen;

Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen.

3.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' mag niet meer bedragen dan 2.
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' bedragen de goot- en bouwhoogten niet meer dan de aangegeven hoogten, dan wel de bestaande hoogten indien die meer bedragen;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' bedragen de bouwhoogten niet meer dan de aangegeven hoogten, dan wel de bestaande hoogten indien die meer bedragen;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' bedraagt het bebouwingspercentage niet meer dan het aangegeven percentage, met dien verstande dat waar geen bebouwingspercentage wordt gegeven het bebouwingspercentage 100% bedraagt;
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en nutsvoorzieningen, niet meer mag bedragen dan 6 m;
  • 2. erfafscheidingen voor de voorgevel geen grotere hoogte mogen hebben dan 1 m en voor het overige geen grotere hoogte mogen hebben dan 2 m;
  • 3. masten geen grotere hoogte mogen hebben dan 8 m.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Onder wonen is het uitoefenen van het aan huis verbonden beroep mede begrepen, met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, niet zijnde vrijstaande bijgebouwen, tot een maximum van 50 m┬▓ voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.