direct naar inhoud van 2.3 Aanwezige functies
Plan: Zeebuurt 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0002

2.3 Aanwezige functies

2.3.1 Inleiding

De Zeebuurt heeft hoofdzakelijk een woonfunctie. Verspreid over het plangebied bevinden zich nog enkele functies. Op onderstaande functiekaart worden de voorkomende functies globaal aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00051-0002_0005.jpg"

2.3.2 Wonen

Beschikbare gegevens

Harderwijk kent een wijkindeling met 15 wijken. Het nu te actualiseren bestemmingsplan Zeebuurt beslaat ook een deel van de wijk Friesegracht, namelijk het deel ten oosten van de Selhorstweg. Dit maakt het dus lastig om cijfers te presenteren voor het gebied dat tot het bestemmingsplan Zeebuurt gerekend. Vandaar dat in deze tekst naast de cijfers voor de Zeebuurt ook de cijfers voor Friesegracht worden genoemd.

Bevolking

In het jaar 2000 telde de Zeebuurt 2.340 inwoners. De nieuwbouw in de jaren 2002 t/m 2005 op diverse inbreidingslocaties zorgde voor een toename tot bijna 2.500 inwoners in 2006. Sindsdien loopt de bevolking terug en was in 2010 al weer de 2.300 inwoners genaderd. In de wijk Friesegracht is de bevolking al sinds langere tijd aan het afnemen, namelijk van ruim 1.400 personen in 2000 tot net onder de 1.400 in 2010.

Opbouw bevolking

De bevolking van de Zeebuurt is gemiddeld wat ouder dan de bevolking van de gemeente Harderwijk. De Zeebuurt heeft een kleiner aandeel 25 tot 45 jarigen en een groter aandeel 45 tot 65 jaar. De gemiddelde huishoudensgrootte in de Zeebuurt is gelijk aan die van Harderwijk. De verdeling over de huishoudens-typen verschilt van die in Harderwijk, minder eenpersoonshuishoudens en meer meerpersoonshuishoudens (met en zonder kinderen). De verdeling autochtoon/allochtoon is dezelfde als in de totale gemeente Harderwijk.

Friesegracht is nog meer vergrijsd. Daar wonen veel oudere alleenstaanden en gezinnen zonder (thuiswonende) kinderen. In de wijk Friesegracht wonen minder allochtonen dan in de rest van Harderwijk.

Woningvoorraad

In de periode 2000 tot 2010 is het aantal woningen in de wijk Zeebuurt met 125 toegenomen. Al met al een behoorlijke uitbreiding. Het ging om de nieuwbouwplannen aan de Bleek (10 woningen in 2002 en 48 woningen in 2003), Scheepssingel (33 woningen in 2005), terrein Julianaschool (30 woningen in 2004) en Hogeweg (8 woningen in 2000). Met deze aantallen nieuwbouw is de woningvoorraad in de Zeebuurt toegenomen tot 990 woningen in 2010. In de Zeebuurt staan iets meer koopwoningen dan huurwoningen (53% koop en 47 % huur).

In het jaar 2000 stonden in de wijk Friesegracht zo'n 600 woningen, waarvan ruim de helft (62 %) koopwoningen zijn.

2.3.3 Werken en voorzieningen

Verspreid over het plangebied ligt een aantal niet-woonfuncties. Zo ligt er in de noordelijkste punt van het plangebied, nabij de entree van Harderwijk, basisschool Het Kompas. Centraal in het plangebied, op de hoek van Laan 1940-1945 en de Holzstraat is een cateringbedrijf met winkel gevestigd. Op de hoek Schrassertstraat-Burgemeester Kempersstraat bevindt zich nog een buurtspeeltuin en wijkgebouw. Daarnaast bevinden zich in de zuidwesthoek van de wijk nog twee kerken, een tuincentrum, autobedrijf en kantoorruimten gecombineerd met woningen op de verdiepingen. Langs de Hierdenseweg is tot slot nog een aantal winkels gevestigd. Kortom: de meeste niet-woonfuncties bevinden zich in het gedeelte van de Zeebuurt dichtbij de binnenstad.

2.3.4 Verkeer en Vervoer

Verkeersstructuur / ontsluiting

De Zeebuurt ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Harderwijk en er geldt voor het woongebied een snelheidsregime van 30 km/uur (met uitzondering van een klein gedeelte van de Laan '40-'45, waar een woonerf is). De Zeebuurt is een verblijfsgebied waarbinnen geen doorgaand autoverkeer plaats kan vinden vanwege een aantal fysieke maatregelen. Doorgaand autoverkeer rijdt op de wegen rondom de Zeebuurt.

Voor deze verkeersstructuur is gekozen omdat, gezien de ligging van de Zeebuurt, sluipverkeer voor de hand ligt. Veel sluipverkeer levert gevaarlijke situaties op in een woonwijk en daarom zijn er fysiek een aantal verkeersknippen aangebracht, waarvan doorgaand fietsverkeer geen hinder ondervindt.

Verkeersveiligheid

In het woongebied van de Zeebuurt is het aantal verkeersongevallen minimaal. Subjectief wordt de verkeerssituatie op diverse locaties in de Zeebuurt wel als onveilig beleefd. Dit komt met name door de smalle woonstraatjes, de aanwezigheid van geparkeerde auto's, fietsende en spelende kinderen en het autoverkeer, wat (gevoelsmatig) snel door de buurt rijdt.

Objectief gezien vinden de ongevallen plaats op de wegen rondom de Zeebuurt. Met name op de Selhorstweg, Scheepssingel, Burgemeester de Meesterstraat en Verkeersweg vinden ongevallen plaats, vooral vanwege de hoge intensiteiten van het autoverkeer in combinatie met de vele overstekende fietsers en voetgangers.

Parkeren

De woningen uit de Zeebuurt stammen uit de vorige eeuw en toen werd niet of nauwelijks gekeken naar parkeernormen voor het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de woningen. Tegenwoordig worden in nieuwbouwwijken parkeernormen toegepast van minimaal 1,8 parkeerplaatsen per woning. Deze norm wordt in de Zeebuurt lang niet gehaald; de helft zal ongeveer de praktijk zijn. Met het toenemende autobezit en -gebruik is er dus door de decennia heen, maar vooral de laatste jaren, een steeds groter wordend parkeerprobleem ontstaan. Op enkele locaties in de Zeebuurt zijn extra parkeervakken aangebracht maar nog lang niet genoeg om het probleem op te lossen. Bovendien is het op grote schaal verwijderen van (het nog beperkt aanwezige) groen en voetpaden geen realistisch plan.

Dit tekort aan parkeerplaatsen wordt versterkt door de ligging vlakbij het centrum van Harderwijk. Door bezoekers en werkers vanuit de binnenstad wordt (gratis) geparkeerd in de Zeebuurt, waardoor de parkeerdruk verder toeneemt. Op een aantal locaties in de Zeebuurt is een parkeerschijfzone (blauwe zone) ingesteld om dit probleem te verhelpen.

Voetgangers

Mensen worden steeds mobieler en ook ouderen en mensen met een beperking worden steeds langer en meer mobieler. Diverse voorzieningen, zoals elektrische fietsen en rollators, stimuleren dit. Woonwijken en -straten dienen wel ingericht te zijn op het faciliteren van het langzame verkeer. Woonstraten dienen toegankelijk te zijn. In de Zeebuurt dient ook op een aantal locaties de openbare ruimte nog toegankelijk te worden gemaakt, bijvoorbeeld door trottoirs te verlagen, waardoor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel zich vrij door de Zeebuurt kunnen (laten) bewegen.

Fietsen

In de Zeebuurt wordt, net als in andere wijken van Harderwijk, veel gebruik gemaakt van de fiets als vervoermiddel. De Zeebuurt ligt ook centraal, vlakbij de binnenstad van Harderwijk en het bedrijventerrein Lorentz en de meeste kinderen uit de wijk gaan op de fiets naar school.

Langs en door de Zeebuurt ligt een aantal hoofdfietsroutes van en naar de binnenstad van Harderwijk. Veel fietsers (woon-werk, schoolgaand, recreatief) maken gebruik van de routes langs de Verkeersweg, de Selhorstweg, Burgemeester de Meesterstraat en Harders Plaza. Door de Zeebuurt loopt een hoofdfietsroute via de Hierdenseweg en de Hogeweg.

Openbaar vervoer

Er rijdt geen openbaar vervoer (stadsbus of streekbus) door de Zeebuurt. Reizigers die gebruik willen maken van de diverse stads- en streeklijnen kunnen gebruik maken van de haltes op de wegen rondom de Zeebuurt, op de Scheepssingel, Selhorstweg, Burgemeester de Meesterstraat en Verkeersweg.

2.3.5 Groen

De wijk Zeebuurt heeft kwaliteiten en knelpunten. Als kwaliteiten van de wijk kunnen worden gezien:

  • De Zeebuurt vormt een karakteristieke stedenbouwkundige eenheid. Het is een volksbuurt, er wonen veel 'echte Harderwijkers'.
  • De wijk Zeebuurt kent een hoge bebouwingsdichtheid met een deels verouderd woningbestand. Op enkele locaties zijn diepe percelen aanwezig. In de komende jaren zullen delen van de wijk in aanmerking komen voor vernieuwing. Dit biedt kansen voor de verbetering van de openbare ruimte.

Er is echter ook een aantal knelpunten, namelijk:

  • De Zeebuurt is een wijk met weinig (openbaar) groen. Het spaarzame groen bezit op dit moment een lage kwaliteit.
  • De laatste jaren zijn er ad-hoc allerlei snelheidsverlagende en verkeersremmende maatregelen aangebracht zoals verkeersdrempels, wegversperringen en plantenbakken. Dit heeft geleid tot een rommelig beeld.