direct naar inhoud van 5.8 Groen
Plan: Zeebuurt 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0002

5.8 Groen

5.8.1 Algemeen

Bomen vormen de dragers van de groenstructuur. Dit geld ook voor de Zeebuurt. Volwassen bomen geven structuur aan de ruimte, zorgen voor beschutting, markeren bijzondere plekken en begeleiden belangrijke routes.

Bomen zijn daarmee van groot belang voor de beleving van de buurt. Het zijn de beeldbepalende elementen, die mede het karakter en de identiteit van de wijk bepalen.

Het belang van bomen is groot. Het is dan ook cruciaal om zorgvuldig met dit groenkapitaal om te gaan. Voor een duurzame instandhouding van het bomenbestand is het van belang dat bomen zowel de tijd als de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Bomen hebben tijd nodig om uit te groeien, om letterlijk 'vol-wassen' te worden. Het ontwikkelen en onderhouden van een duurzame groenstructuur van bomen vergt dus een lange adem. De dynamiek van het groen is daarmee van een wezenlijk ander tempo dan dat van bijvoorbeeld stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal bewust omgegaan moeten worden met dit verschil in dynamiek; een weg is zomaar omgelegd, een gebouw staat er binnen een jaar, maar een boom heeft decennia nodig om tot wasdom te komen.

Bomen hebben ook ruimte nodig. Dit geldt zowel bovengronds als ondergronds. Een goede standplaats geeft een boom voldoende ruimte om te wortelen en zich te verankeren. Ook bovengronds dient er voldoende ruimte te zijn - de maat van de (uitgegroeide) boom moet passen binnen het profiel van bijvoorbeeld een laan. Soortkeuze, standplaats en inrichting van het wegprofiel dienen goed op elkaar afgestemd te zijn.

5.8.2 Ontwikkelingen

Zeeplein

Het plein op het kruispunt van de Zeestraat/Laan 1940-1945/Holzstraat vormt het centrum van de Zeebuurt. De ruimte heeft een driehoekige vorm. Op dit moment kent de locatie weinig ruimtelijke kwaliteit, met een complexe verkeerskundige situatie. Er zijn hier mogelijkheden voor het realiseren van een levendig plein dat betekenis heeft voor de gehele wijk Zeebuurt. Op het plein is de auto dan te 'gast.' De bestaande lindes verschaffen het plein een groen karakter en zijn geplaatst in bijvoorbeeld brede kleurige borders of grasbermen. Het plein is een plek voor jong en oud. Het vormt een ideale plek voor een buurtfeest.

Zeebuurtpark

Dit park is gelegen aan de oostkant van de wijk Zeebuurt, net buiten het plangebied en op korte afstand van de N302. Het is het enige groenelement van grotere omvang in deze wijk. Het park heeft een belangrijke functie als sport en speelplek. Aan de noordoostkant zijn plannen ontwikkeld voor een grootschalig complex met perifere detailhandel in combinatie met woningbouw.

In de nieuwe situatie wordt het park aan alle zijden omgeven door bebouwing. Hierdoor ontstaat de behoefte om een nieuwe parkinrichting te verkrijgen. In oktober 2009 zijn een viertal inrichtingsmodellen gepresenteerd. Hieruit is een voorkeursmodel naar voren gekomen. Dit model is verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, waarin de wensen van de bewoners van de Zeebuurt zoveel mogelijk zijn verwerkt.

Aandachtspunten bij het gehele ontwerp zijn sociale veiligheid, speelmogelijkheden, toegankelijkheid en beleving. Hiernaast is het beheerplan een belangrijk onderdeel van het project. Er wordt een duidelijke hiƫrarchie in paden aangebracht, naast het fietspad die de lengterichting van het park accentueert, zijn er intieme wandelpaadjes. De waterberging wordt opgelost in een viertal 'organische wadi's'. Hierdoor krijgt het park een glooiend groen tapijt. Bestaande en nieuwe groenelementen worden zorgvuldig ingepast.

Essentieel voor het park is dat het weer als een herkenbare en bruikbare eenheid gaat functioneren. De scheiding tussen het oostelijk en westelijk parkdeel moet teniet worden gedaan.De populierenrij speelt hierin een cruciale rol. Door deze op enkele plaatsen te onderbreken gaat deze in zijn geheel een parksfeer uitstralen.Het resultaat is een park dat weer een duidelijk eigen gezicht krijgt, dat uitnoodt tot verpozen, dat jong en oud gebruiksmogelijkheden biedt en dat zich adequaat laat beheren.

5.8.3 Beheersmaatregelen

Het structurele groen in de wijk wordt ook als zodanig bestemd en daarmee beschermd. Hier kunnen geen wegen en parkeerplaatsen worden aangelegd. Het kleinschaligere groen in de woonbuurten zelf valt onder de bestemming 'Wonen'. In deze bestemming is het groen dus inwisselbaar voor andere functies, zoals parkeren, speelplaatsen, verkeer of tuin/erf van een woning. Deze flexibiliteit in de bestemming maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om openbaar groen te verkopen aan bewoners. De voorwaarden hiervoor dienen door de gemeente in een beleidsnota te worden verwoord. Een wijziging van groen in een andere functie zal uiteraard gepaard dienen te gaan in overleg met de bewoners. Dit gaat onder de verantwoordelijkheid van het betreffende sectorbeleid (bijvoorbeeld verkeer). Al naar gelang de behoefte aan speelvoorzieningen in een woonbuurt, is het mogelijk om binnen de bestemming 'Wonen', speelvoorzieningen aan te leggen. Voorwaarde hiervoor is dat het met de bewoners wordt gecommuniceerd. In de bestemming 'Groen' is de aanleg van speelvoorzieningen ook mogelijk.