direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingsbepalingen
Plan: Zeebuurt 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0003

6.3 Bestemmingsbepalingen

In de regels is het beschreven beleid vertaald in de bestemmingsbepalingen. De volgende bestemmingen worden in het plan onderscheiden:

  • Bedrijf
  • Detailhandel;
  • Groen;
  • Kantoor;
  • Maatschappelijk;
  • Verkeer;
  • Wonen;
  • Wonen - Garageboxen;
  • Leiding - Riool;
  • Waarde – Archeologie .

Bij elk van deze bestemmingen zal in deze paragraaf een korte toelichting worden gegeven omtrent doel en inhoud.

6.3.1 Detailhandel

Deze bestemming is opgenomen voor de winkelfuncties aan de Hierdenseweg en het tuincentrum aan de Stadsdennenweg. De gronden mogen gebruikt worden voor detailhandel op de begane grond en wonen op de begane grond en de verdiepingen. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - verdieping 1' is ook detailhandel op de eerste verdieping toegestaan. Op de locatie van het huidige tuincentrum is uitsluitend een tuincentrum toegestaan, met twee dienstwoningen. Daarnaast is de cafetaria aan de Laan 1940-1945 en het begin van de Hierdenseweg specifiek vastgelegd.

6.3.2 Groen

Structurele groenvoorzieningen worden apart onderscheiden, om daarmee voor de wijk belangwekkende groene ruimten aan te wijzen en te behouden. Binnen de bestemming ‘Groen’ is het niet mogelijk om wegen en parkeerplaatsen te realiseren. Wel is het plaatsen van voorzieningen, ter
ondersteuning van en passend in de groene ruimte mogelijk. Ook wandel- en fietspaden passen binnen deze bestemming.

In dit bestemmingsplan is de groenzone langs (het verlengde van) de Flevoweg als zodanig bestemd.

6.3.3 Kantoor

De huidige kantoorgebouwen langs de Selhorstweg hebben de bestemming 'Kantoor' gekregen, met de aanduiding 'maatschappelijk'. Daar waar op de verdiepingen gewoond wordt, is dit op de verbeelding aangegeven.

6.3.4 Maatschappelijk

Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ vallen de voorzieningen die een functie hebben voor de wijk en voor de gehele gemeente, zoals basisscholen, religieuze bouwwerken, welzijnszorg en medische voorzieningen.

6.3.5 Verkeer

Hierin vallen de wegen met een doorstroomfunctie voor de gehele stad. Binnen het plangebied gaat het dan om de Burgemeester de Meesterstraat en de Havenkade. De verkeersfunctie gaat binnen deze bestemming voor de verblijfsfunctie.

6.3.6 Wonen

Binnen deze bestemming vormt wonen de hoofdfunctie. Er is geen onderscheid gemaakt tussen tuin en erfgedeelte. Alleen de woning zelf en eventuele bijgebouwen aan de voorzijde zijn door middel van het bouwvlak en verschillende maatvoeringsvlakken geduid. De goot- en bouwhoogte zijn zoveel mogelijk aangegeven in de verbeelding.
Er worden regels gesteld ten aanzien van gebruik en bebouwing. Er wordt ruimte gegeven aan het uitoefenen van met wonen verenigbare functies in de woning. Bijzonder gebruik is incidenteel door middel van een aanduiding mogelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld het garagebedrijf aan de Stadsdennenweg of de cateringzaak op de hoek Laan 1940-1945 en Holzstraat. Op dit hoekperceel is detailhandel, horeca of een kantoorfunctie op de begane grond toegestaan.

Onder de bestemming ‘Wonen’ valt ook het openbare verblijfsgebied rondom de woningen. Het verblijfskarakter in deze gebieden staat voorop. De doeleinden binnen deze bestemming zijn onderling uitwisselbaar, zodat in de toekomst, op een flexibele wijze, tot de meest wenselijke inrichting van het openbare verblijfsgebied kan worden gekomen.

Om flexibel om te kunnen gaan met de renovatieplannen van Uwoon is in de regels opgenomen dat door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bepaling dat de woningen binnen het bouwblok moeten worden gebouwd. Hierdoor is het mogelijk om de bestaande voorgevels te isoleren en de badkamers op de verdiepingen uit te breiden met een uitbouw richting de straatzijde. Deze overschrijdingen van de voorgevelbouwgrens zijn wel gelimiteerd. Ook het toestaan van mantelzorg en de benodigde uitbreiding van de erfbebouwing hiervoor is door middel van een omgevingsvergunning geregeld.

Tot slot zijn er wijzigingsgebieden op de verbeelding opgenomen.Dit zijn met name de woningen die Uwoon gaat verbeteren. Omdat nog niet duidelijk is hoe de woningen precies verbeterd gaan worden (sloop of renovatie) is een flexibele regeling opgenomen. Alleen de maximale goot- en bouwhoogten van de woningen en bijbehorende bebouwing is vastgelegd. De voorgevelrooilijn is bewust niet vastgelegd, zodat er mogelijkheden ontstaan om de woningen verder van de weg te situeren en meer parkeergelegenheid te creëren.

6.3.7 Wonen - Garageboxen

De in het gebied voorkomende garageboxen zijn apart bestemd. Het gaat dan om garageboxen die niet op een woonperceel staan.

6.3.8 Leiding - Riool

Voor de bescherming van hoofdleidingen van het riool is een dubbelbestemming opgenomen. Binnen deze dubbelbestemming geldt een beperking ten aanzien van het bouwen.

6.3.9 Waarde - Archeologie 1, 2 of 3

Voor de bescherming van mogelijk archeologische waarden in het plangebied is deze dubbelbestemming opgenomen. Het betreft gebieden die op de Archeologische Verwachtingskaart zijn aangeduid als gebieden met een hoge, middelhoge of lage archeologische verwachtingswaarde. Voor de gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde geldt een onderzoeksplicht bij gebieden groter dan 50 m². Voor de gebieden met een middelhoge verwachting op de aanwezigheid van archeologische waarden geldt een onderzoeksplicht bij gebieden groter dan 1.000 m².Voor gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde geldt een onderzoeksplicht bij gebieden groter dan 5.000 m².